พาณิชย์จัดสัมมนา “นวัตกรรมทำหนึ่ง…ได้สิบ”

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ที่ 6 จากขวา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจ “นวัตกรรมทำหนึ่ง…ได้สิบ” ภายใต้โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล ปี 2561 (Creative Thailand – Creative Industries Hub of ASEAN) เพื่อให้ความรู้และความสำคัญของนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าอัญมณี กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และกลุ่มสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจาก นางรวีพรรณ  ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง (ที่ 5 จากซ้าย) และ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 4 จากขวา) เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องนครา บอลรูม 1 โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง