ที่ประชุมผู้ถือหน่วย FTREIT ประจำปี 2563 อนุมัติการออกหุ้นกู้เพื่อการลงทุนในอนาคต

  • FTREIT โชว์ผลประกอบการปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)  มีรายได้รวม 2,807.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยในปี 2562 ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรวมทั้งสิ้น 0.6680 บาท หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 4.7  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ อัตราการเช่าอยู่ในระดับดีเยี่ยมที่ร้อยละ 83.1 และสามารถรักษาอัตราการต่ออายุสัญญาเช่าอยู่ที่ร้อยละ 86 ในปี 2562
  • ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ของ FTREIT โดยการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จํานวนไม่เกิน 780,716,114 หน่วย และอนุมัติการออกหุ้นกู้ของ FTREIT มูลค่ารวมกันไม่เกิน 14,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของ FTREIT ในอนาคต และ/หรือ เพื่อชําระหนี้การกู้ยืมที่จะถึงกําหนดชําระในอนาคต

 

  

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT” ประกาศผลประกอบการของปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  ในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ FTREIT ประจำปี 2563 ว่า สำหรับรอบปีงบประมาณ 2562 กองทรัสต์ FTREIT มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,807.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9  และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 1,739.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6  เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เติบโตขึ้นร้อยละ 83.1 และมีอัตราการต่ออายุสัญญาเช่าอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 86 ในปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์ FTREIT มีสินทรัพย์คุณภาพสูงเพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 554 ยูนิต หรือ คิดเป็นพื้นที่เช่ากว่า 1,678,475 ตารางเมตร รวมมูลค่าสินทรัพย์กว่า 37,049 ล้านบาท นอกจากนี้ สินทรัพย์ทั้งหมดยังตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ทั่วประเทศไทย ทำให้ปัจจุบัน กองทรัสต์ FTREIT ยังคงครองตำแหน่งกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ยังมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของ FTREIT โดยการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 780,716,114 หน่วย และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT โดยมียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 14,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ FTREIT เพิ่มเติมในอนาคต และ/หรือ เพื่อชําระหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ/หรือ เพื่อชําระหนี้เงินกู้ยืมที่จะถึงกําหนดชําระในอนาคต

สำหรับปีนี้ บริษัท FIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้เตรียมแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพสูงจากกลุ่ม FPT ตลอดจน สินทรัพย์จากนอกกลุ่ม เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่กองทรัสต์ FTREIT  ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งของ FIRM  รวมถึงการรักษาอัตราการต่อสัญญาเช่า และอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้า (Occupancy Rate) ให้อยู่ในระดับที่สูง บริษัทจึงมั่นใจว่า จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีเช่นนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงเดินหน้าหาโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพเพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ FTREIT ต่อไป” นายพีระพัฒน์ กล่าวสรุป