FTREIT เพิ่มทุนเกินเป้า ผู้ถือหุ้นทุ่ม 3,146 ล้านบาท ชำระคืนหนี้เดิม พร้อมลงทุนรอบใหม่

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” เผยว่ากองทรัสต์ได้รับเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวน 3,146 ล้านบาท จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจำนวน 220 ล้านหน่วย ที่ราคาหน่วยละ 14.30 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ตามแผนการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในครั้งนี้มียอดการจองซื้อมากถึง 279 ล้านหน่วย หรือ 127% ของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมด  ถือได้ว่า FTREIT เป็นกองทรัสต์แรกในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหน่วย ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ FIRM กล่าวว่า “FIRM ได้นำเงินจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการเข้าลงทุนครั้งก่อนที่มีความประสงค์จะใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อเข้าลงทุนแต่แรก  โดยความสำเร็จของการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดทุน พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ทั้งกลุ่มนักลงทุนไทย และต่างชาติ” 

“FIRM ยังคงบริหารจัดการกองทรัสต์ FTREIT ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่าน” นายพีระพัฒน์ กล่าวสรุป