Business

บีเจซี ปลื้มผลงาน 2 บริษัทในเครือ ได้รับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน

Spread the love

บีเจซี ปลื้มผลงาน 2 บริษัทในเครือ ได้รับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร ประเภทอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) (TGI) และบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด (TBC) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องอะลูมิเนียมชั้นนำในกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) ประสบความสำเร็จในการได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทนำร่องกลุ่มแรกของประเทศไทยที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตช. 2 เล่ม 2 – 2564) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน”

สำหรับการมอบใบรับรองมาตรฐานดังกล่าว จัดขึ้นภายในงานแถลงข่าว CIRCULAR ECONOMY: From Policy to Practice for Business Organizations เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการวิจัยของ บพข. ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ วีกรีน เป็นหัวหน้าโครงการ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับชาติสู่การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม


Spread the love