เปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม เปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า บทบาทของท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยบูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดสมดุล ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สำคัญส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวปราณปริยา กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโนบายการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรม Agent & Media FAM Trip เปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และสื่อมวลชนที่จะสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดในฐานข้อมูลของสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ พร้อมกันยังเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอต่อการสร้างความตระหนักและความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และที่สำคัญเพื่อเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

นางสาวปราณปริยาเปิดเผยว่า จุดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประเพณีที่เก่าแก่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งดงามและมีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว กาแฟ ชา ผลไม้หลากชนิด สามารถนำมาเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

นางสาวปราณปริยา ระบุว่า ในส่วนของทำเลที่ตั้งของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 มีความโดดเด่นที่สามารถเชื่อมโยงการค้าประชาคมอาเซียน (AC) ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งมีศักยภาพที่จะก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจและท่องเที่ยวในระดับสากลได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ถ้าหากกลุ่มจังหวัดเหล่านี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวภูมิภาคอื่นให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้มากขึ้นแล้ว ก็จะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวในภาพรวม

“เราต้องอาศัยพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ หรือแม้กระทั่งสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ต่างๆ ที่มีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ยิ่งในยุคดิจิตอลที่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงได้ง่าย จะค้นหาอะไรก็ง่ายไปหมด เมื่อนักท่องเที่ยวได้เห็นภาพทิวทัศน์ของธรรมชาติอันสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้ำตก ดอกไม้ หรือสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเสน่ห์ที่น่าหลงใหล”

การท่องเที่ยวและกีฬาอธิบายว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นเผยแพร่กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งสามารถแยกหัวข้อและประเภทของการท่องเที่ยวได้ดังนี้

  • Gastronomy Activities คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างความรู้ด้านอาหารในท้องถิ่น รวมถึง ผู้ผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ เกษตรกรผู้ปลูกผักผลิตอาหารต่างๆ ผู้ประกอบอาหารจำหน่ายในท้องถิ่น การนำเสนออาหารของท้องถิ่นที่น่าสนใจ รวมไปถึงนวัตกรรมในการบริโภคอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
  • Art & Culture Tourism คือ กิจกรรมการนำเที่ยวแหล่งสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเน้นการเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลงานเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
  • Green Tourism คือ การท่องเที่ยวแหล่งผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในโครงการตามแนวพระราชดำริ
  • Sport & Adventure Tourism คือ การท่องเที่ยวและทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและกิจกรรมผจญภัย หรือกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นท้าทาย
  • Hospitality & Wellness Activities คือ การนำเสนอด้านที่พัก โรงแรม ร้านค้า ร้าอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสปา การใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรค หมอพื้นเมือง หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งสามารถเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
  • Coffee & Tea Activities คือการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการผลิต แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ชา กาแฟ บอกเล่าเรื่องราวของแรงบันดาลใจในแต่ละท้องถิ่น การสร้างแบรนด์ การสร้างตลาด รวมถึงการสร้างวิถีชีวิต และวัฒนธรรมกาแฟ
  • Faith & Religion คือกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา และผู้นำจิตวิญญาณ การเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เช่น การนำเที่ยวชมวัด โบราณสถาน สำนักปฏิบัติธรรม หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาของผู้คนในท้องถิ่น
  • Local Experiences คือ การท่องเที่ยวทางด้านประสบการณ์ในภูมิปัญญา วิถีชีวิตแบบท้องถิ่นแท้ๆ เน้นไปที่ประสบการณ์ร่วมกับชุมชน เช่น หมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยว
  • Landmark Visit Activities คือ การท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่อันขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด
  • Connecting Activities คือกิจกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ประกอบไปด้วยการเชื่อมโยง ด้านเวลา ประวัติศาสตร์สู่ปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึงแหล่งที่มาของอารยธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน และ 2.การเชื่อมผู้คน ชาติพันธุ์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวของพื้นที่ วิถีชีวิต การติดต่อสัมพันธ์ ความแปลกแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ และ 3.เชื่อมการท่องเที่ยวการค้า การลงทุนส่งเสริมการเท่องเที่ยวในประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับล้านนาตะวันออก

นางสาวปราณปริยา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือล้านนาตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบทุกอารมณ์ สามารถเที่ยวได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะฤดูหนาวที่นับเป็นช่วงที่ภาคเหนือจะได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความหนาวเย็น อากาศเย็นสดชื่น มักจะขึ้นภูเขา ทั้ง 4 จังหวัดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เช่น ภูชีฟ้า ผาตั้ง ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ดาว ดอยเสมอดาว ภูลังกา ที่ช่วงหนาวสถานที่เหล่านี้จะมีความสวยงามตามธรรมชาติทั้งทะเลหมอก และดอกไม้เมืองหนาวที่หายากอีกด้วย ส่วนในฤดูฝนก็สามารถล่องแก่ง ที่อุทยาแห่งชาติแม่จริม หรือ ล่องเรือแม่น้ำกกชมวิถีชีวิตของชาวเชียงราย หรือจะไปเที่ยวฟาร์มมัลเบอร์รี่ที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ แม้แต่ไร่ชาที่สิงห์ปาร์ค และไร่ชาฉุยฟง ก็นับเป็นที่ยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ

“เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย พร้อมทั้งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว และแสดงศักยภาพความพร้อมของทั้ง 4 จังหวัด ให้มีขีดความสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาเยือนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมถึง รัสเซีย อเมริกา และชาวยุโรป โดยเชื่อว่าหากท้องถิ่นตื่นตัว พัฒนาปรับปรุงาสินค้าบริการให้ได้มาตรฐานและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เชื่อว่าจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวอีก และมีการบอกต่อ โดยการแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งก็จะทำให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดีขึ้นและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน”