LifestyleTravel

ททท. – พันธมิตร จัดงาน เทศกาล Amazing Green Fest 2024

Spread the love

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ พันธมิตร จัดงาน เทศกาล Amazing Green Fest 2024 และ งานเสวนา The Hotelier 2024 ผลักดันการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสทางธุรกิจ และกระตุ้นการออกเดินทาง วันที่ 15-18 สิงหาคม ที่ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้า สยามพารากอน เปิดจองพื้นที่แล้ววันนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย มีวิสัยทัศน์เรื่องการสร้างนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคงความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญของการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน เตรียมจัดงานเทศกาล Amazing Green Fest 2024 และงานเสวนา The Hotelier 2024 เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ททท. ที่จะผลักดันการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชนและชุมชน ที่ดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  ถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดย ทั้ง 2 งานจะจัดขึ้นในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2567 ที่ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวยั่งยืน ชิมอาหารจากร้านอาหารที่คัดสรรมาอย่างดี รับฟังการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ประกอบการ / กลุ่มคน ที่ทำงานเพื่อความยั่งยืนตั้งแต่เหนือจรดใต้ และเรียนรู้เรื่องราวการทำงานเกี่ยวกับการผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ททท. โดยมีเจ้าของโครงการมานำเสนอด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีสนามเด็กเล่นรูปแบบใหม่ และแพกเกจท่องเที่ยวจากชุมชนและรายการนำเที่ยวที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ให้เลือกซื้อเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว

งาน Amazing Green Fest 2024 เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ และ ธุรกิจที่มีแนวคิดเรื่อง ความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในที่พัก บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมไปถึงสินค้า บริการ และกิจกรรม ต่างๆ สามารถลงทะเบียนร้านค้าได้แล้ววันนี้

นางน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นภารกิจสำคัญที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการมาหลายสิบปีแล้ว และยังทำอย่างต่อเนื่อง ททท. จำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเอกชน ชุมชน กลุ่มคน ทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่สำคัญที่สุดคือตัวนักท่องเที่ยวเอง ททท. จึงพยายามใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือให้นักท่องเที่ยว มีความรู้ ความเข้าใจในการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จนท้ายที่สุดตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนที่จะต้องมีส่วนช่วยกันดูแลโลกต่อไป

ททท. เชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับ The Cloud ซึ่งมีประสบการณ์การจัดงานด้านความยั่งยืน เพื่อจัดงาน Amazing Green Fest 2024 ในครั้งนี้ จะไม่เป็นพียงภาพของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน อย่างผิวเผิน แต่จะเป็นการปลูกฝังแนวความคิดและวิธีการทำงาน ที่จะเป็นรากฐานให้กับการจัดงานครั้งต่อไปของทั้งสองหน่วยงานในอนาคต

ซึ่งนอกจากการจัดงาน Amazing Green Fest 2024 และงานเสวนา The Hotelier 2024 แล้ว ททท. ยังเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการในการเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย

  1. การส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลในทุกมิติ อาทิ โครงการดาวแห่งความยั่งยืน STAR: Sustainable Tourism Acceleration Rating การยกระดับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรรมท่องเที่ยว สู่มาตรฐานท่องเที่ยวยั่งยืน โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ STAR เพื่อรับเกณฑ์การประเมินสู่มาตรฐานท่องเที่ยวยั่งยืน พร้อมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลทุกมิติ ก้าวสู่การเป็น High Value and Sustainable สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Tourism Goals : STGs, โครงการ Amazing Organic การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยขับเคลื่อนผ่านเมนูอาหารประจำถิ่น ที่เกิดขึ้นจริงตามฤดูกาล เป็นการบอกเล่าอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น, โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ BCG & Happy Model เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยวชุมชน โดยได้คัดสรรชุมชน ผลิตภัณฑ์​ OTOP และสินค้า GI มาจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง เพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน
  2. การสร้างมาตรฐานระดับประเทศ เพื่อแสดงถึงคุณค่า และเชิดชูผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นยกระดับการท่องเที่ยวยั่งยืน ประกอบด้วย โครงการมอบรางวัล Thailand Tourism Awards การยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยสู่ระดับสากล 5 ประเภท ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) ที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation)  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) ประเภทรายการนำเที่ยว (Tour Programmes) และประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability) ตามนโยบาย “การท่องเที่ยวสีขาว” เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน Sustainable Tourism Goals : STGs, โครงการ CF Hotels โครงการที่เข้ามาช่วยผู้ประกอบการในการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจท่องเที่ยวยั่งยืน โดยส่งมอบองค์ความรู้ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงาน น้ำ ของเสีย และการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์แนวทางการในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อันนำมาซึ่งการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การเข้าสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อวางรากฐานให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตามแนวทางของคู่ค้าในต่างประเทศ อาทิ Tourism Cares หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ด้านความยั่งยืน

นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังต้นแบบการจัดอีเว้นท์ด้านความยั่งยืน กล่าวว่า “The Cloud ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนระดับโลก โดยมิติที่บริษัทฯ มุ่งสื่อสารอย่างต่อเนื่องคือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ จึงได้ร่วมกับททท.และพันธมิตรด้านความยั่งยืนจัดงาน  Amazing Green Fest 2024 ซึ่งนับเป็นเทศกาลด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนครั้งแรกที่ไม่เพียงแต่มีการออกบูธของผู้ประกอบการ แต่ยังตั้งใจสร้างชุมชนสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปตระหนักว่า ความยั่งยืนเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว นำมาปรับใช้ในชีวิตได้จริง

พบกับ 6 โซนกิจกรรมภายในงาน กับการถ่ายทอดเรื่องราวความยั่งยืนตั้งแต่ต้นถึงปลายน้ำ เชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปด้วยกัน โดยโซนที่น่าสนใจ อาทิ โซน Green Business เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม บริษัทขนส่ง บริษัทนำเที่ยว สินค้าและบริการ นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งรอต้อนรับผู้ประกอบการที่มีแนวคิดเดียวกัน นั่นคือ การทำธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานรีบจองด่วน เพราะพื้นที่มีจำกัด สามารถสอบถามรายละเอียดพื้นที่ได้ที่  https://www.zipeventapp.com/e/AGF2024-Booth-Booking 

ด้านนายทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหาร The Cloud กล่าวว่า “โรงแรมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้นงานนี้จึงอยากจะมีส่วนร่วมในการยกระดับโรงแรมไทยสู่ความเป็นสุดยอดด้วยการเพิ่มมิติด้านความยั่งยืน ผ่านการจัดเวทีเสวนา The Hotelier 2024 ซึ่งชวนผู้ประกอบการโรงแรมตั้งแต่เครือโรงแรมห้าดาาวระดับโลก เครือโรงแรมชั้นนำของไทย โรงแรมบูติกไทย ไปจนถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ขึ้นเวทีมาแบ่งปันประสบการณ์ใน 10 ด้าน เช่น การทำโรงแรมที่ยั่งยืน, การสร้างแบรนด์, การออกแบบ, การดึงดูดด้วยอาหาร, วิธีคิดใหม่ในการสร้างรายได้, ที่พักแนวประสบการณ์, อนาคตของโรงแรมบูติก และ อนาคตของที่พักแนว Medical & Wellness”

ในงานนี้จะได้พบวิทยากรจากโรงแรมชั้นนำมากมาย เช่น ดุสิตธานี ,ชีวาศรม, CROSSROADS Maldives, Eastin Grand Hotel Phayathai, THANN Wellness, Trisala, Sela, Thai Fight Hotel นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมล่องเรือไปเยี่ยมชมโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเวิร์คช็อปการจัดการขยะที่โรงแรม Sivatel ด้วย

ขอเชิญผู้ที่สนใจเตรียมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยการลงทะเบียนร้านค้าได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/AGF2024-Booth-Booking และสำหรับนักเดินทางสนใจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก็อย่าเพิ่งจองทริปไปไหน  มาเจอกันได้ที่งาน Amazing Green Fest 2024 และงาน The Hotelier 2024 วันที่ 15-18 สิงหาคม 2567 ณ พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ readthecloud.co/activity/amazing-green-fest-2024


Spread the love