มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ร่วมกับกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการย่านสาทร ‘ปันฝัน’ สู่เยาวชนไทย

มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ร่วมกับกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการย่านสาทร ‘ปันฝัน’ สู่เยาวชนไทย เสริมสร้างสุขภาพ ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา เพื่อสรรค์สร้างอนาคตที่ดีกว่า (Building a better future) อย่างสมดุลและยั่งยืน
 
 
มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ภายใต้ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น มีปณิธานในการดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งมั่นเพื่อ ‘สรรค์สร้างอนาคตที่ดีกว่า (Building a better future)’ ผลักดันองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่กับชุมชนและสังคม ด้วยการส่งมอบโอกาสพร้อมคืนกลับสิ่งดีๆ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งส่งเสริมพื้นที่แห่งพลังสร้างสรรค์ อันมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อความยั่งยืนระยะยาวอย่างแท้จริงผ่านโครงการเพื่อสังคม “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2019” ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 โดยได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ประกอบการย่านสาทร และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการจัด 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมตลาดนัดการกุศล AWC Charity Market Around, กิจกรรมวิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมลดขยะ Empire Tower We Run 2019 with Virgin Active, กิจกรรมต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ประดับตกแต่งด้วยอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ภายใต้แนวคิด A Sathorn District Charity Christmas Tree  The Green Happiness Society ปิดท้ายด้วยกิจกรรม ‘ปันฝัน’ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและส่งต่อโอกาสทางการศึกษาผ่านอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนไทย โดยได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาจัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาและหนังสือเรียนจาก SE-ED มูลค่ารวม 720,000 บาท มอบให้แก่ 6 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงเรียนวัดคลองภูมิ, โรงเรียนวัดคลองใหม่, โรงเรียนวัดดอกไม้, โรงเรียนวัดช่องนนทรี, โรงเรียนวัดยานนาวา และโรงเรียนวัดปริวาศ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรักษาเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็กด้วยการมอบเงินบริจาครวม 300,000 บาท

นางเอริโกะ โยโกยามา หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วย ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน  บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า การผนึกพลังร่วมกันระหว่าง บริษัทฯ, กรุงเทพมหานคร, กลุ่มผู้ประกอบการย่านสาทร และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อจัดโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2019” ช่วยผลักดันให้ กทม. ก้าวสู่ “The Charity Society: สังคมแห่งการแบ่งปัน” มหานครน่าอยู่และสังคมที่ยั่งยืน โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ ก็คือกิจกรรม ‘ปันฝัน’ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งต่อความสุขให้กับเยาวชนไทยด้วยการส่งมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาจาก Charity Christmas Tree พร้อมทุนการศึกษามอบให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบโอกาสด้านการรักษาพยาบาลแก่เด็กแรกเกิดและเด็กเล็กที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษา นับเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่สังคมไทยผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเหล่าอนาคตของชาติ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมพื้นที่ธุรกิจย่านสาทร พร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านการสร้างสรรค์ชุมชนเมืองคุณภาพพร้อมสานต่อการเป็นศูนย์กลางธุรกิจอันดับหนึ่งจากปัจจุบันสู่อนาคต

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมปันฝันเพิ่มเติมได้ที่ www.assetworldcorp-th.com