กลุ่มมิตรผล นำคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนชุดใหม่ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อสร้าง “ชุมชนยั่งยืน”

กลุ่มมิตรผล นำโดยคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร นำคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนชุดใหม่ของกลุ่มมิตรผล ประกอบด้วยผู้บริหารกลุ่มมิตรผลและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อสังคม ได้แก่ คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน และนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนและการพัฒนาชุมชนที่กลุ่มมิตรผลให้ความสำคัญและดำเนินงานต่อเนื่องมากว่า 10 ปี อาทิ โครงการปลูกผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย, โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน, โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ, ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลมิตรผลร่วมพัฒนา, โครงการทำตามพ่อ ปลูกเพราะสุข (เกษตรทฤษฎีใหม่) และการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บุคคลในภาพ

  1. คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล (ที่ 3 จากซ้าย)
  2. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (ที่ 4 จากซ้าย)
  3. คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล (ที่ 5 จากซ้าย)
  4. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 5 จากขวา)
  5. นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน และนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย  (ที่ 4 จากขวา)
  6. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่กลุ่มมิตรผล (ที่ 3 จากขวา)
  7. นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล (ที่ 2 จากขวา)