Ingersoll Rand ตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมปี 2573 และ 2593

Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันอุตสาหกรรมและการไหลเวียนของอากาศ ภูมิใจประกาศเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมปี 2573 และ 2593 ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดผลกระทบจากการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรให้ทำเช่นเดียวกัน เป้าหมายดังกล่าวมุ่งเน้นในส่วนของพลังงาน (ทางอากาศ) ขยะ (ทางบก) และน้ำ (ทางน้ำ) โดยครอบคลุมการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียน การลดมลพิษทางอากาศ การรีไซเคิลน้ำเสีย รวมถึงการลดปริมาณขยะและหลุมฝังกลบ ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของกลยุทธ์ “การดำเนินงานอย่างยั่งยืน” ของ Ingersoll Rand และความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายภายใต้พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยรวมของบริษัท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และโลกของเรา

การกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่แต่สามารถทำได้จริงนั้น สะท้อนถึงค่านิยมของ Ingersoll Rand ในการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการใช้ Ingersoll Rand Execution Excellence (IRX) ร่วมกับการเดินหน้าปรับปรุงผลิตภัณฑ์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการของ Ingersoll Rand สร้างโอกาสในการแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านสภาพภูมิอากาศในหลายส่วน เช่น การใช้พลังงานและน้ำ และที่สำคัญไม่แพ้กันคือการใช้ Ingersoll Rand Execution Excellence (IRX) ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท ในการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบเพื่อทำผลงานให้ได้ตามที่ต้องการ

Ingersoll Rand มุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยการกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพื่อบรรลุเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2593

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานลง 60% (ประเภทที่ 1 และ 2) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของลูกค้าจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ IR ลงกว่า 15% (ประเภทที่ 3) ภายในปี 2573

ลดการใช้น้ำในการดำเนินงานลง 17% ภายในปี 2573

กำจัด ลด หรือรีไซเคิลน้ำเสียจากการดำเนินงานของลูกค้าและการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่า 1 พันล้านแกลลอนต่อปีภายในปี 2573

บรรลุเป้าหมายขยะฝังกลบเป็นศูนย์ (zero waste to landfill) มากกว่า 50% ของหลุมฝังกลบที่มีในปัจจุบันภายในปี 2573

 

การจำแนกประเภทการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประเภทที่ 1 – การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากแหล่งต่าง ๆ ที่ IR เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมดูแล ซึ่งรวมถึงการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ

ประเภทที่ 2 – การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากแหล่งต่าง ๆ ที่ IR เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมดูแล ซึ่งรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ำที่ IR เป็นผู้ซื้อ

ประเภทที่ 3 – การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสินทรัพย์ที่ IR ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแล แต่ IR ได้รับผลกระทบทางอ้อม (เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ของเรา)

ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกวัดด้วยหน่วย MT CO2e (เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

เป้าหมายข้างต้นกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการอย่างรอบคอบ ซึ่งรวมถึงการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นหัวข้อและขอบเขตที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อธุรกิจหลักของ Ingersoll Rand และผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทาน และนักลงทุน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินด้วย จากนั้นได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและเผยแพร่ผ่านรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ฉบับแรกของบริษัท ซึ่งครอบคลุมหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น พนักงานของเรา การใช้พลังงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Ingersoll Rand ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและความเป็นเจ้าของ ทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเราให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ ดำเนินโครงการต่าง ๆ และเข้าถึงชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในที่ทำงาน ในชุมชน รวมถึงในชีวิตและงานของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เราได้จัดตั้งทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโครงการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละสถานที่ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

Ingersoll Rand จะปฏิบัติตามบทบาทความรับผิดชอบและสร้างความก้าวหน้าผ่าน Ingersoll Rand Execution Excellence (IRX) พร้อมกับแสดงความโปร่งใสของการดำเนินงานผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี โดยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 จะได้รับการเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2564

 

คำบรรยายภาพ: เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมปี 2573 และ 2593 ของ Ingersoll Rand (PRNewsfoto/Ingersoll Rand)