ลุยต่อเพื่อพี่น้องประชาชน จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” อ.เขื่องใน เพื่อสร้างทางรอดจากภัยโควิด-19 ร่วมไปกับกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางวริชา เสาทอง พัฒนาการอำเภอเขื่องใน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในพื้นที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนการติดตามงานในครั้งนี้

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้รัฐบาล ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดฯ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 576,592,500 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดฯ ทั้งสิ้น 3,960 แห่ง ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย เเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง ในส่วนของอำเภอเขื่องใน นั้น มีเป้าหมายดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ 1 ไร่ 41 แปลง และพื้นที่ 1 ไร่ 11 แปลง รวมทั้งสิ้น 52 แปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลง CLM ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 3 แปลง / HLM ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 21 แปลง และขนาด 3 ไร่ 30 แปลง รวม 51 แปลง มีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทั้งสิ้น 52 คน โดยได้รับงบประมาณโครงการฯ รวม 13,510,200 บาท และมีความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำสัญญา PO ในภาพรวมทุกกิจกรรมแล้ว 7.033,955 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.06 (ข้อมูลวันที่ 7 พฤษภาคม 2564)

สำหรับการลงพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยมีประเด็นติดตามความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ได้แก่ 1)กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน 2)กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน 3)กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน 4)กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล

โอกาสนี้ คณะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการขุดปรับพื้นที่ การดำเนินงาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และการเบิกจ่าย โดยเฉพาะการขยายระยะเวลาในสัญญา กรณีไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญาจ้าง ต้องให้คณะกรรมการตรวจรับทำบันทึกเสนอนายอำเภออนุมัติ ก่อนครบกำหนด 1 วัน โดยระบุเหตุผลความจำเป็น นอกจากนั้น นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้กล่าวเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน โดยขอให้มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในทุกมิติ ทั้งเรื่อง งาน งบ ระบบ คน สำหรับกรณีที่พื้นที่มีปัญหาในการดำเนินงานเเละเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขในพื้นที่ได้ ขอให้อำเภอรายงานให้จังหวัดทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ร่วมแก้ไขต่อไป และในกรณีที่มีแปลงเป้าหมายมีผลการดำเนินงานที่สามารถเป็น Best practices ขอให้อำเภอได้ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างสำหรับแปลงอื่นในพื้นที่ด้วย

จากนั้น เวลา 11.30 น. คณะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้รัฐบาล ของนายเทิดเกียรติ ทองหล้า หรือที่ขนานนามว่า “โคก หนอง นา ปลายฟ้านาดูน เขื่องใน” หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน แปลง HLM ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 ดินร่วนปนทราย ดำเนินการเเล้ว 100 % นอกจากนั้น ยังได้เยี่ยมชมการประกอบสัมมาชีพของครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง กิจกรรมสัมมาชีพชุมชนแปรรูปยางรถยนต์ในพื้นที่โคก หนอง นา แปลง HLM ด้วย

ท้ายที่สุด นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะและมอบแนวทางแก่กลุ่มเป้าหมายและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ว่า “ขอชื่นชมการดำเนินการปรับพื้นที่ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วตามกำหนด ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทางหน่วยงานและผู้รับจ้างก็ได้เร่งดำเนินการตามระเบียบของทางราชการให้ทันระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันนั้น ขอให้ทุกท่าน ร่วมกันสร้างทางรอด หรือแหล่งเรียนรู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนในชุมชน โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลัก และเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ก่อให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิตให้สามารถพึ่งตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป”