พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ติดดตามสถานการณ์ทางการค้าพริกเขียวมัน

นายสินิตย์  เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายอาวุธ  วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดดตามสถานการณ์ทางการค้าพริกเขียวมัน และเปิดจุดรับซื้อตามโครงการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายพริกเขียวมันในกลุ่มแหล่งผลิตภาคใต้ ปี 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายเอกชัย  สุนทร นายอำเภอหัวไทร   นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พาณิชย์จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาชิกสภาราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อพริกเขียวมันพร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน  ณ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีนี้มีพื้นที่ปลูกพริกเขียวมัน จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหัวไทร อำเภอปากพนัง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่  อำเภอชะอวด และอำเภอเมือง พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 7,800 ไร่ เกษตรกรจำนวน 2,122 ราย ผลผลิตประมาณ 20,163 ตัน เฉพาะอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน ทั้ง 11 ตำบล ประมาณ 1,050 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,675 ไร่ ผลผลิตประมาณ 10,046 ตัน ผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน เมษายน- กันยายน  แต่มีปริมาณมากสุดในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564