พช.สมุทรปราการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ ร่วมสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

พช.สมุทรปราการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ ร่วมสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน มุ่งยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง

นางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ลงพื้นที่สร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน มุ่งยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง ร่วมกับแกนนำหมู่บ้าน ตำบล นำโดยนางเปรมวดี บุญมี ผู้นำพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช. สมุทรปราการ ต่อยอดขยายผล การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองนิยมยาตรา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ในช่วงที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่เพียงสร้างผลกระทบทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารอีกด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่สังคมเมือง ซึ่งการสร้างพื้นที่สีเขียวนั้น ได้เข้ามาตอบโจทย์และแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำตำบลคลองนิยมยาตราจึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำแนวพระราชดำริฯ มาปฏิบัติ ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นกำลังในการขับเคลื่อนให้กับชุมชน ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับความคิด สร้างความตระหนักถึงบทบาทของผู้นำในชุมชน ขยายผล ส่งต่อ และแบ่งปันความมั่นคงทางอาหารไปยังชุมชนอื่นอย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

การดำเนินโครงการถนนกินได้ (Organic Street) เป็นความร่วมมือของแกนนำระดับตำบล วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ว่างสองข้างถนน ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทาน โดยปลูกผักสวนครัว เช่น กะเพรา โหระพา พริก และพืชผักสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า โดยให้ชุมชนร่วมแรงกันปลูก ร่วมแรงกันดูแล ร่วมแรงกันรักษา และเป็นเจ้าของร่วมกัน ณ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน  ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร

สำหรับ กิจกรรมครั้งนี้จะทำให้แกนนำของหมู่บ้าน เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงจากหมู่บ้านเข้มแข็ง สู่ตำบลเข้มแข็ง และอำเภอเข้มแข็งต่อไปได้ โดยใช้กลไก 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ