พช. ตราด ติดตามความก้าวหน้า “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางรสนา หลีน้อย พัฒนาการอำเภอแหลมงอบ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 3 แปลง ดังนี้

(1) แปลงของนายกลิ่นหอม ศรีมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด ขนาดพื้นที่ 1 ไร่

(2) แปลงของนายบรรเจิด สินราย หมู่ที่ 4 ตำบลบางปิด ขนาดพื้นที่ 1 ไร่

(3) แปลงของนายบุญเชิด พันธุ์วา หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมงอบ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่

โดยในวันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน อีกทั้งเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ผลการดำเนินงานทั้ง 3 แปลง พบว่า อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน จำนวน 2 แปลง และรอการขุด จำนวน 1 แปลง ซึ่งกำหนดจะดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” เป็นโครงการที่ช่วยในการบริหารจัดการดินและน้ำ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่า และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ลดการชะล้างหน้าดินที่ก่อให้เกิดตะกอนดิน เพื่อการบริหารจัดการน้ำขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชดำริ และเพื่อเพิ่มการจัดการให้กักเก็บน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิต ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ทั้งยังเป็นพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ต่อไป