พช.เมืองอ่างทอง เมืองแห่งความสุข

อำเภอเมืองอ่างทองดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลจำปาหล่อ จำนวน 7 รุ่น (เงินอุดหนุน) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 น. นายธนศักดิ์ นาเลิศ พัฒนาการอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการ กพสต.จำปาหล่อ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลจำปาหล่อ รุ่นที่ 5 ดำเนินการ ณ บ้านจำปาหล่อ หมู่ที่ 5 ต.จำปาหล่อ เป้าหมาย จำนวน 20 คน เนื้อหาในการอบรมมีดังนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันดูแลตนเองโดนเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

  • นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  • บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบัติ
  • สาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์รสจืด
  • กิจกรรมเอามื้อสามัคคีปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นแปลงผักสวนครัวของบ้านจำปาหล่อ หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาหล่อ ได้แก่ ต้นแค พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว กะเพรา ถั่วพู ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว ผักบุ้ง คะน้า และ กวางตุ้ง

ในการนี้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลจำปาหล่อได้เข้าร่วมเอามื้อสามัคคีการปลูกผักสวนครัวประจำหมูบ้านหมู่บ้าน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของตำบลจำปาหล่อ