พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอขนอม ซึ่งมีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ 5 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 2 แปลง ขนาด 3 ไร่ จำนวน 3 แปลง ผลการดำเนินงานการขุดปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 แปลง โดยมี นางณัฐวลัญช์ ทุมทอง พัฒนาการอำเภอขนอม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขนอม ให้การต้อนรับ และนำคณะติดตามฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

  1. ครัวเรือนของนายพงศกร เกษราพงศ์ ตั้งอยู่ ณ บ้านท่าน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง ดำเนินการบนพื้นที่ ขนาด 3 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นดินเหนียวปนทราย ใช้แบบมาตรฐาน สัดส่วน 1:2 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการปรับพื้นที่
  2. ครัวเรือนของนางทัศนีย์ สังข์โชติ ตั้งอยู่ ณ บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง ดำเนินการบนพื้นที่ ขนาด 1 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย ใช้แบบมาตรฐาน สัดส่วน 1:2 ขณะนี้ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการสร้างการรับรู้ การทำความเข้าใจแก่ครัวเรือนเป้าหมาย  ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ต่อไป