พช.ลอง จ.แพร่ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

พช.ลอง จ.แพร่ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” สานฝันเกษตรกร ปรับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัยโควิด-19

นายจรินทร์  เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง  นางสาวเสาวณีย์  เกียรติศิริถาวร พัฒนาการอำเภอลอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่แปลง ของนางพรทิพย์  อินจินดา บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยอ้อ  และแปลงของนายกฤษณะ  เสือขำ หมู่ที่ 9 บ้านข่วงเปา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

นายจรินทร์  เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง เปิดเผยว่า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยแบ่งเป็นงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 4,865,600 บาท แยกเป็น พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) บนพื้นที่ขนาด 10 ไร่ จำนวน 1 แปลง เป็นเงินงบประมาณ 1,628,000 บาท และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) บนพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 19 แปลง เป็นเงินงบประมาณ 2,356,000 บาท และในส่วนงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมฯ  ได้รับอนุมัติงบประมาณ 881,600 บาท  แบ่งเป็น ขนาด 1 ไร่ จำนวน 8 แปลง เป็นเงินงบประมาณ 361,000 บาท และขนาด 3 ไร่ จำนวน 5 แปลง เป็นเงินงบประมาณ 520,000 บาท

ทั้งนี้ นายสุสังข์  ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. พร้อมกับร่วมถ่ายทำคลิปวิดิทัศน์ตัวอย่างการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” ณ แปลงของ นางพรทิพย์ อินจินดา บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยอ้อ ซึ่งมีขนาด พื้นที่ 3 ไร่ และแปลงของนายกฤษณะ เสือขำ หมู่ที่ 9 บ้านข่วงเปา ตำบลห้วยอ้อ บนพื้นที่ขนาด 3 ไร่ โดยได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ ทำคลองไส้ไก่  หลุมขนมครก  และมีการตรวจรับงานจ้างปรับพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ จะได้ดำเนินการรวมกลุ่ม พัฒนาพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การเอามื้อสามัคคี โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากโครงการฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมต่อไป

นายจรินทร์  เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง กล่าวเพิ่มเติม จากการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ในการน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรของพระองค์สืบไป จึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการสนองงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง อำเภอลองจึงได้มีการขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ สามารถเรียนรู้และน้อมนำองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ นำไปใช้ได้จริงให้เกิดรูปธรรมทั้งในพื้นที่ต้นแบบและในชีวิตต่อไป โดย นางพรทิพย์ อินจินดา และนายกฤษณะ เสือขำ เจ้าของแปลงฯ กล่าวขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชนที่มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่งผลให้มีการลดรายจ่าย ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว มีอาหารปลอดภัยรับประทานในครัวเรือน เน้นให้คนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคี ผ่านกระบวนการเอามื้อสามัคคี มีการจัดรูปแบบพื้นที่ให้มีลักษณะตามภูมิสังคม และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง ทำให้ตนเองมีวินัยและสามารถพึ่งตนเองได้

โอกาสนี้ นายจรินทร์  เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง ได้มอบแนวทางและเน้นย้ำกับกับกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. นั้น ต้องเร่งดำเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทันระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงด้านอาหารรวมทั้งปัญหาคนว่างงาน โครงการดังกล่าวฯ จะช่วยสร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนแล้ว ยังสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความอยู่รอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จากการน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากการพัฒนาฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า วิถีวัฒนธรรมของตนเองฟื้นฟูทุนเดิมที่มีอยู่ ให้นำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านกลไกการสร้างความสามัคคีโดยการใช้จิตอาสาพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังเน้นย้ำในการสร้างคน การพัฒนาคน และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับตำบล ระดับพื้นที่ต้นแบบฯ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคนตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ก่อให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป