พช.โคราช ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผ้าไทย (Coaching) เรื่องการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยนายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอปักธงชัย ให้การต้อนรับ และนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนางชุติกาญจน์ รัชตะปิติ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา พันตำรวจเอกชนัตถ์ กวีขาวฉลาด ผกก.สภ.ปักธงชัย ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้        

กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสืบสาน อนุรักษ์ ภูมิปัญญาผ้าท้องถิ่นไทยให้อยู่คู่แผ่นดิน และพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้พระราชทานลายผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า เป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อให้รายได้ กลับเข้าสู่ชุมชน จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ ทักษะ แนวคิดการออกแบบผ้าไทย การใช้เส้นใย การย้อมสีธรรมชาติ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักออกแบบแฟชั่น ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งคัดเลือกให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการผ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 40 คน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการอบรมฯ 1 วัน ดังนี้

  1. การรับชมวีดิทัศน์พระราชกรณีกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
  2. การเสวนาหัวข้อ “พระราชปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ในเรื่องการพระราชทานลายผ้าสู่ประชาชน และกติกาโครงการประกวดลายผ้าพระราชทาน” โดย คุณธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย คุณศิริชัย ทหรานนท์ ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบแบรนด์ Theatre และคุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบ
  3. การบรรยายหัวข้อ “คุณภาพเส้นใย ไหมพันธุ์ไทย ฝ้ายพื้นเมือง” โดย ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. การบรรยายหัวข้อ “Finishing, Packaging & Story Telling Product” โดย คุณศมิสสร สุทธิสังข์ อาจารย์คณะศิปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหนังสือ Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2022 และใบความรู้  และกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ในครั้งนี้จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการผ้าได้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ บนพื้นฐานความต้องการและแนวโน้มของตลาด และสามารถประสบความสำเร็จได้ ณ ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา