“นีวา” โรงเรียนนานาชาติชั้นนำ ฉลองครบรอบ 30 ปี ยืนหนึ่งเรื่องการเรียนการสอนแบบองค์รวม และการผลิตผู้นำแห่งโลกอนาคตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน (NIVA American International School) ผู้นำด้านหลักสูตรการศึกษาแบบองค์รวม (holistic education) เพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคต ผ่านระบบการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลกจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) สหรัฐอเมริกา ตอกย้ำความสำเร็จในการมอบแนวทางการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนา สร้างทักษะสู่ความเป็นเลิศ และเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้อย่างสูงสุด ในสถานศึกษาที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ การแสดง กีฬา และกิจกรรมนอกหลักสูตรอีกมากมาย ด้วยค่าเล่าเรียนที่จับต้องได้ เพื่อปูทางสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกของนักเรียนอย่างแท้จริง

นายนาธานนท์ ไชยสุริยันธารณ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน กล่าวว่า “รูปแบบการศึกษาที่นีวาใช้อยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นพลังด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน ซึ่งตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน เปิดดำเนินการเรียนการสอนโดยอิงตามหลักสูตรมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา พร้อมเน้นการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในด้านความคิด สติปัญญา สังคม ร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณไปพร้อมๆ กัน โดยหลักสูตรของนีวาถือเป็นการผสมผสานจุดเด่นของความเป็นเอเชียและยุโรปเข้ากับความเป็นอเมริกันได้อย่างลงตัว ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง กล้าคิด กล้าแสดงออก และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ เพราะเราเชื่อว่าเด็กๆ ทุกคนล้วนมีศักยภาพ พรสวรรค์ และความถนัดที่แตกต่างกัน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายในรูปแบบที่ตนเลือกได้เหมือนกัน ซึ่งนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากนีวาจะสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมใช้โอกาสและเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับโลกต่อไปในอนาคต”

สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบองค์รวมของโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบครบทุกมิติ รวมถึงรู้จักและเข้าใจสังคมรอบข้าง ผ่านการเชื่อมโยงกันระหว่างตรรกะ ความคิด ข้อมูล จิตใจ และอารมณ์ โดยจะมีการใช้เทคนิคการสอนที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่

  1. การเรียนรู้ผ่านธีมหรืออรรถบท (Theme-based Learning) ที่ออกแบบให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ ผ่านอรรถบทที่หลากหลาย โดยเทคนิคนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็น รับรู้ และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัวตลอดเวลา
  2. การเรียนการสอนอิงมาตรฐาน (Standard-based Learning) เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผ่านการประเมินวัดผลด้วยวิธีการล้ำสมัยและมีความละเอียดสูง พร้อมมุ่งติดตามผลสำเร็จ และการบรรลุถึงเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน
  3. การเรียนรู้จากสภาพจริง (Authentic Learning) เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การร่วมมือกันทำงาน การคิดอย่างเป็นระบบ มีตรรกะ มีวิจารณญาณ และลงมือแก้ปัญหาจริง ตลอดจนการฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตให้กับนักเรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาและเรียนรู้สิ่งที่ชอบอย่างหลากหลาย มีเจ้าหน้าที่และครูผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการจัดหลักสูตรพิเศษ หรือ AP (Advanced Placement) ตามรายวิชาที่นักเรียนสนใจ ซึ่งนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้เมื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะสามารถได้รับการยกเว้นการเรียนบางวิชาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอีกด้วย

โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันฉลองการเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 แห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา ด้วยการมอบส่วนลดค่าแรกเข้า 50% หรือส่วนลดค่าเทอมสำหรับพี่น้องจากครอบครัวเดียวกันสูงสุดถึง 100,000 บาท พิเศษ! จำกัดสิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคมนี้เท่านั้น

ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสามารถนัดหมายเพื่อเข้าชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://niva.ac.th/book-a-tour/ หรือ โทร. 02 948 4605 หรือ 081 753 8162