“ผู้นำต้องทำก่อน” พช. จับมือ คลัง จ.อุบลฯ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” ณ บ้านพักข้าราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมฯ

จังหวัดอุบลราชธานี ได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนําแนวพระราชดําริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคี ของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดนวัตกรรมแห่งอาหาร เช่น เมนูอาหาร รักษ์สุขภาพ ตลาดนัดสีเขียว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน ทําให้ชุมชน เกิดความสามัคคี มีวิถีพอเพียง เกื้อกูล สามารถดูแลช่วยเหลือ และแบ่งปันกัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 นี้ ถือเป็นการต่อยอดและขยายผลการดําเนินงานโครงการ ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ขับเคลื่อนการน้อมนํา แนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทาง รอบ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 ด้วยการดําเนินงาน 6 กระบวนงาน ได้แก่ 1)ผู้นําต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง 2)ผู้นําต้องทําก่อน 3)นักพัฒนา 4 ประสาน กลไกการ ขับเคลื่อน 4)ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน 5) ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น 5)ถอดรหัสการ พัฒนา : ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทาง อาหารอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดําเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อ สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวและเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 / การมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักจากบ้านเกษม ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล ซี่งเป็นตัวแทนจังหวัดฯ เข้าร่วมการประกวดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง / การร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มความสุขในครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย