อุบลราชธานี : พช.เดชอุดม ตรวจติดตามความก้าวหน้า “โคก หนอง นา พช.” ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ นายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โดยการลงพื้นที่สนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่ตำบลบัวงาม ซึ่งมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โครงการ จำนวน 135 ครัวเรือน โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้ 1)แปลง CLM จำนวน 1 แปลง (ขุดโดยหน่วยงานทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 56 อุบลราชธานี เป็นหน่วยดำเนินการ เสร็จแล้วร้อยละ 100 2)แปลง HLM งบเงินกู้รัฐบาล จำนวน 131 แปลง เสร็จเรียบร้อย จำนวน 50 แปลง คิดเป็นร้อยละ 38.17 และ HLM (งบกรมการพัฒนาชุมชน) จำนวน 3 แปลง เสร็จเรียบร้อย 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งครัวเรือนมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง และได้ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้โอกาสและสนับสนุนโครงการฯ มาสู่พี่น้องประชาชน

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 576,592,500 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดฯ ทั้งสิ้น 3,960 แห่ง ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย เเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง

ในส่วนของอำเภอเดชอุดม มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แยกเป็นงบพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 64 แปลง แยกเป็น 1 ไร่ 53 แปลง และ 3 ไร่ 11 แปลง รวม 64 แปลง ส่วนงบเงินกู้รัฐบาล แยกเป็น HLM 773 แปลง (พื้นที่ 1 ไร่ 308 แปลง, พื้นที่ 3 ไร่ 465 แปลง) เเละ CLM 1 แปลง (พื้นที่ 15 ไร่ 7 แปลง) มีการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จำนวน 88 คน โดยได้รับงบประมาณโครงการฯ รวม  93,790,600 บาท และมีความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำสัญญา PO ในภาพรวมทุกกิจกรรมแล้ว 36,848,116 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.29 (ข้อมูลวันที่ 14 พฤษภาคม 2564)

โอกาสนี้ นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม ได้พบปะกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลบัวงาม และเจ้าของแปลงในพื้นที่ โดยชื่นชมแปลงที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแนวทางของหลักกสิกรรมธรรมชาติ และระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน หากมีเหตุขัดข้องหรือข้อสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน ส่งผลให้โครงการฯ สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน เพื่อให้แปลงตัวอย่างสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่คนในพื้นที่ โดยเฉพาะการพึ่งตนเองและสร้างทางรอดในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน