Other

CP AXTRA ตอกย้ำจุดยืน “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้คนไทยในทุกมิติ

Spread the love

CP AXTRA ตอกย้ำจุดยืน “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้คนไทยในทุกมิติของสังคม พร้อมสานต่อการเดินหน้าสร้างงาน สร้างอาชีพ 400,000 ราย ภายในปี 2573

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการดำเนินงานของแม็คโคร-โลตัส  ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์ คือ ไม่ว่าจะไปทำธุรกิจที่ไหน ต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศนั้นๆ ประชาชนได้รับประโยชน์ และทำธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และหนึ่งในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนก็คือการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในสังคม

ปัจจุบันสถานการณ์ด้านแรงงานได้เปลี่ยนแปลงไป และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) หรือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ และจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society)  นั่นหมายถึง ทั้งประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 28% ในปี 2576

ดังนั้น “การจ้างงานผู้สูงอายุ” ถือเป็นหนึ่งในมาตรการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้หลังเกษียณอย่างเพียงพอ และช่วยบรรเทาภาระงบประมาณภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางวิชาชีพ โดยปัจจุบันหลายองค์กรได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้รับการจ้างงานมากขึ้น และตลาดแรงงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม สอดรับกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังขยายตัว

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจห้างค้าส่ง แม็คโคร และ ห้างค้าปลีก โลตัส ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการเตรียมตัวรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแรงงานมากขึ้น ตระหนักถึงการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้เป็นหนึ่งในกำลังแรงงาน พร้อมมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการทำธุรกิจเคียงข้างสังคมไทย เพราะไม่เพียงช่วยให้เกิดรายได้เท่านั้น แต่ยังช่วยลดภาระพึ่งพิงสวัสดิการจากภาครัฐ ไปพร้อมการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย โดย “โครงการ 60 ยังแจ๋ว” เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562

ล่าสุด ซีพี แอ็กซ์ตร้า ตอกย้ำจุดยืนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมมือกันเดินหน้าจ้างงานผู้สูงอายุผ่าน 3 กิจกรรมในโครงการ “60 ยังแจ๋ว” ประกอบด้วย

  1. การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ปฏิบัติงานในสาขาของ แม็คโคร และโลตัส ตำแหน่งที่เปิดรับ อาทิ พนักงานจัดเรียงสินค้า, พนักงานชั่งน้ำหนักสินค้า และ พนักงานบริการลูกค้า
  2. เถ้าแก่วัยเก๋า โครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานอิสระหรือมีธุรกิจของตนเอง
  3. ตลาดสุขใจวัยเก๋า เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าสูงวัยในพื้นที่ของสาขาแม็คโคร-โลตัส โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตอกย้ำการสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้กับคนไทย

ซีพี แอ็กซ์ตร้า ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ในทุกมิติ เพราะถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยให้การสนับสนุนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การฝึกอบรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกมิติ การจ้างงานผ่านทุกส่วนในธุรกิจ การสร้างงานในกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มคนพิการและผู้ต้องขัง การสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและเอสเอ็มอี รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย โดยในปี 2566 สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนไทยรวมกว่า 262,000 คน และพร้อมเดินหน้าสร้างงาน สร้างอาชีพในทุกมิติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างงาน 400,000 ราย ภายในปี 2573


Spread the love