Other

ซีพี แอ็กซ์ตร้า จับมือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่งมอบอาหารส่วนเกิน

Spread the love

ซีพี แอ็กซ์ตร้า จับมือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่งมอบอาหารส่วนเกินเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพช้างไทย มุ่งอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าส่ง “แม็คโคร” และผู้นำธุรกิจค้าปลีก “โลตัส” มุ่งดำเนินงานตามเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืน โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบอาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้อย่างผักและผลไม้ เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และร่วมจัดการปัญหาอาหารส่วนเกิน (Food Waste) โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อลดการสูญเสียของอาหาร ทั้งจากสาขาของแม็คโครและโลตัสในจังหวัดเชียงใหม่, ลำปาง และกระบี่ รวมกว่า 10 สาขา

ในปีนี้แม็คโคร-โลตัสเดินหน้าขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งลดปริมาณขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573 ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการทิ้งขยะอาหารไปสู่หลุมฝังกลบ โดยส่วนหนึ่งนำไปเป็นอาหารสัตว์เกือบ 2,000 ตัน


Spread the love