พช. เปิด 5 หลักสูตร Digital Literacy หนุนสร้างข้าราชการ พช.เข้าสู่ยุคดิจิทัล

ยุคโลกไร้พรมแดนที่ระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจของโลก เช่นเดียวกับประเทศไทยที่รัฐบาล นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายผลักดันประเทศไทยก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็ง ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาพลิกโฉมระบบราชการสู่ Digital Government เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ จึงมีการต่อยอดกระบวนการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand Digital Government พัฒนาประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพ และเห็นผลจริง

กรมการพัฒนาชุมชน มีการพัฒนาช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากการเปิดตัว 2 Digital Platform ภายใต้ชื่อ “Big Data กรมการพัฒนาชุมชน” และ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมาย ในการพัฒนาบุคลากร สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) และการพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้พัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการนำเสนอ ผ่านกระบวนการ Learning by doing ในรูปแบบของ Workshop ผสมกับการบรรยายจากประสบการณ์ตรง โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การอบรมทั้ง 5 หลักสูตรนี้ กรมการพัฒนาชุมชน มั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์รัฐบาล ในการยกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรได้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ครอบคลุมความสามารถที่บุคลากรพึงมีทั้ง 4 มิติ ในด้านการสามารถใช้ เข้าใจ การสร้าง และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ