อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง (รูปซ้าย) และบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (พีทีเอ) (รูปขวา) สองบริษัทย่อยของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล รับมอบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 17 และ 11 ปี ตามลำดับ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สะท้อนความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน