เฉลิมฉลองให้กับ 20 ปีของเวทมนตร์แห่งภาพยนตร์ ด้วยเก้าอี Secretlab รุ่น Harry Potter และหมอนรอง เอว

ฉลองให้กับการครบรอบ 20 ปีของ Harry Potter กับศิลาอาถรรพ์ ไปกับเก้าอี Secretlab รุ่น Harry Potter ทีได้รับแรงบันดาลใจมาจากแผนทีตัวกวนทีแฟน ๆ ต่างชืนชอบ

 

เปิดตัวเก้าอี Secretlab TITAN Evo 2022 รุ่น Harry Potter และหมอนรองเอว เพือ เป็นทีระลึกถึงการครบรอบ 20 ปีของ Harry Potter กับศิลาอาถรรพ์ ภาพยนตร์ทีนําเอาโลกเวทมนตร์มา แสดงให้ทุกคนได้ เห็นบนหน้าจอขนาดใหญ่เป็นครังแรก และทําให้เกิดเป็นมนต์ทีสะกดจินตนาการของผู้ชม ไปทัวทังโลก

โดดเด่นด้วยการปักแผนทีตัวกวนไว้บนเบาะหุ้มพนักพิง โดยเก้าอีตัวนีจะสือถึงความมหัศจรรย์ ความชัวร้าย และความพิศวงทีดึงดูดใจแฟน ๆ มาหลายชัวอายุคน ด้วยเก้าอี Secretlab NEO™ หนังเทียมไฮบริดทีหุ้ม ด้วยหนังสีนําตาลแดง ซึงเป็นสีของกําแพงอิฐในปราสาท Hogwarts และหนังกลับทีได้รับแรงบันดาลใจมา จากแผ่นหนังทีใช้ เขียนหนังสือ จึงทําให้เก้าอี Secertlab รุ่น Harry Potter มีรายละเอียดซับซ้อนทีน่าสนใจ โดยประยุกต์มาจากสิงต่าง ๆ ในโลกเวทมนตร์ ทังภาพขาวดําของ Hogwarts ทีนํามาประดับบริเวณปีกด้าน ข้าง พร้อมกับสัญลักษณ์ของ Hogwarts ทีด้านหน้า ด้วยการอัพเกรดทังหมดของ Secretlab TITAN Evo 2022 จะทําให้คุณนังอย่างสบายขึนแม้ว่าคุณจะทําในสิงทีไม่ดีลงไปก็ตาม

เติมเต็มประสบการณ์มหัศจรรย์ของคุณด้วยหมอนรองเอวของ Secretlab รุ่น Harry Potter ไม่ว่าคุณจะใช้ งานทีไหนก็ตาม โดยหมอนของเราได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพือช่วยรองรับสรีระของผู้ใช้งานจากการนัง เก้าอีได้ เป็นอย่างดี และในหมอนแต่ละใบ จะถูกอัดแน่นไปด้วยเมมโมรีโฟมเกรดพรีเมียม พร้อมทังประดับ ด้วยตราประจําตระกูลของบ้านกริฟฟินดอร์ บ้านสลิธีริน บ้านเรเวนคลอ หรือบ้านฮัฟเฟิลพัฟ

เก้าอี Secretlab รุ่น Harry Potter และหมอนรองเอวทีวางจําหน่ายในช่วงเทศกาลเท่านัน เหมาะกับคุณ 1 และแฟน ๆ ของโลกแห่งเวทมนตร์ในชีวิตจริงเป็นอย่างยิง