Other

พม. ร่วมมือ กลุ่ม Youth Project ยกระดับศูนย์บริการคนพิการ

Spread the love

พม. ร่วมมือ กลุ่ม YouthProject ยกระดับศูนย์บริการคนพิการ สร้างสังคมแห่งการให้ในกลุ่มผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหมายให้ นายนิกร จำนง ประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.พม. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะที่ปรึกษาฯ และนายสันติ กีระนันทน์ เลขานุการคณะที่ปรึกษาฯ เป็นผู้แทนเข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะประเด็นผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรม จากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ XCL American School Of Bangkok กลุ่ม  Youth Project  เนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก (World Down Syndrome Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี โดยมี นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม สป.ชั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายนิกร กล่าวว่า  ตนได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะประเด็นผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรม จากกลุ่มเยาวชน Youth Project ซึ่งกำเนิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของเด็กหนุ่มวัย 16 ปี โดย ภีม-กิตติธัช ประเสริฐสุนทราศัย และเพื่อนสนิทชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้รวมกลุ่มทำอาหารกล่อง และนำไปตระเวนแจกจ่ายแก่ผู้คนในละแวกชุมชนและหลากหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และได้เข้าไปสัมผัสถึงกลุ่มเด็กกำพร้าที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ซึ่งเป็นที่มาของการผลักดัน ขับเคลื่อนและเป็นกระบอกเสียงในการทำงานเพื่อกลุ่มผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรม สร้างแนวทางเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

นายนิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการนำของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการ โดยได้ประกาศนโยบายหลักเพื่อกลุ่มคนพิการ ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจ

และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ระหว่างคนพิการและคนไม่พิการ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลือต่างๆ ตามความต้องการและความจำเป็นที่เหมาะสม

เร่งเพิ่มศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศในทุกมิติ ทั้งประเภทความพิการและบริการ และยกระดับองค์กรด้านคนพิการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งนำฐานข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย มาใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับศักยภาพคนพิการซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมด้วย

ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุน การทำงานของกลุ่ม  Youth Project  เพื่อให้การทำงานกับกลุ่มผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมทั่วประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะและยั่งยืนแก่ผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องถ้วนหน้า


Spread the love