พ่อแม่รู้ไหม ? สิทธิพื้นฐานสำหรับเด็ก มีอะไรบ้าง

เด็กทุกคนควรได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวัยเด็กที่เปี่ยมสุข และทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันสิทธิเด็กสากล” เนื่องจากต้องการให้ทุกคนในโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก พร้อมร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการปกป้องสิทธิของเด็ก ตั้งแต่สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ได้รับการศึกษาและพัฒนาตามวัย ตลอดจนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย การถูกละเมิด และถูกแสวงประโยชน์

ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child) ที่บังคับใช้ในประเทศไทย ได้กล่าวถึง สิทธิเด็ก 4 ประการ ได้แก่

  1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด (Right of Survival)

คือ สิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคลอด รวมถึงได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ได้มาตรฐานในทุกด้าน

  1. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Development)

คือ สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทำร้าย การล่วงละเมิด ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

  1. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right of Protection)

คือ สิทธิที่จะได้รับความเป็นอยู่ที่เหมาะสมตามพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และความสุขในชีวิต ได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน รวมถึงโอกาสในการเติบโตอย่างสามารถพึ่งพาตนเองได้

  1. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม (Right of Participation)

คือ สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี การได้รับข้อมูลข่าวสาร การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำ รวมถึงการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับตนเอง

ทั้งนี้ ในฐานะที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ไม่ได้เป็นเพียงองค์กรที่ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น แต่มุ่งเน้นการเลี้ยงดูที่ครอบคลุมทุกด้านเหมือนเด็กในครอบครัวทั่วไป โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานบนพื้นฐานของ “สิทธิเด็ก” เป็นสำคัญ เพื่อช่วยส่งเสริมให้พวกเขาได้เติบโตด้วยความรัก ความอบอุ่น ภายในครอบครัวทดแทน ที่มี “แม่โสสะ” คอยเลี้ยงดูเสมือนแม่แท้ๆ มีพี่น้องที่เติบโตด้วยกันภายในบ้าน และได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างหมู่บ้านเด็กโสสะฯ ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ มูลนิธิมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้เด็กตระหนักถึงสิทธิเด็ก โดยเฉพาะเรื่องนโยบายคุ้มครองเด็ก ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ในการอบรมให้ความรู้เด็กและเจ้าหน้าที่ เพราะเราเชื่อว่า “เด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก” ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้พวกเขาเติบใหญ่อย่างพึ่งพาตนเองได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อสังคมของเราต่อไป

ทั้งนี้ ในฐานะที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ไม่ได้เป็นเพียงองค์กรที่ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น แต่มุ่งเน้นการเลี้ยงดูที่ครอบคลุมทุกด้านเหมือนเด็กในครอบครัวทั่วไป โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานบนพื้นฐานของ “สิทธิเด็ก” เป็นสำคัญ เพื่อช่วยส่งเสริมให้พวกเขาได้เติบโตด้วยความรัก ความอบอุ่น ภายในครอบครัวทดแทน ที่มี “แม่โสสะ” คอยเลี้ยงดูเสมือนแม่แท้ๆ มีพี่น้องที่เติบโตด้วยกันภายในบ้าน และได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างหมู่บ้านเด็กโสสะฯ ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ มูลนิธิมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้เด็กตระหนักถึงสิทธิเด็ก โดยเฉพาะเรื่องนโยบายคุ้มครองเด็ก ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ในการอบรมให้ความรู้เด็กและเจ้าหน้าที่ เพราะเราเชื่อว่า “เด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก” ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้พวกเขาเติบใหญ่อย่างพึ่งพาตนเองได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อสังคมของเราต่อไป

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสิทธิเด็กให้กับเด็กในครอบครัวโสสะ ได้ที่

เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org/donate-now

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสิทธิเด็กให้กับเด็กในครอบครัวโสสะ ได้ที่

เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org/donate-now