มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการสุดสร้างสรรค์ “นวมินทร์ รักษ์โลกร้อน ลดใช้ถุงพลาสติก” นับถอยหลังลดการใช้ถุงพลาสติกในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย์ ร่วมรณรงค์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันลดภาวะโลกร้อน และเปิดโครงการ “นวมินทร์ รักษ์โลกร้อน ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงหิ้วพลาสติกในมหาวิทยาลัยให้ลดน้อยลง อันจะนำไปสู่ความเป็น Green University ในอนาคต