OTHER

Yili คว้ารางวัล “ภาพยนตร์สะท้อนความยั่งยืนขององค์กรยอดเยี่ยม” เทศกาลภาพยนตร์โอดิสซี

Yili คว้ารางวัล “ภาพยนตร์สะท้อนความยั่งยืนขององค์กรยอดเยี่ยม” จากเทศกาลภาพยนตร์โอดิสซี ประจำปี 2566 ณ เมืองเคมบริดจ์

“Passion for a Sustainable Future” ซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้นที่ร่วมอำนวยการสร้างโดย Yili Group และ The Economist Group ในสหราชอาณาจักร ได้รับรางวัล “ภาพยนตร์สะท้อนความยั่งยืนขององค์กรยอดเยี่ยม” (Best Corporate Sustainability Film) จากเทศกาลภาพยนตร์โอดิสซี (Odyssey Film Festival) ประจำปี 2566 ณ เมืองเคมบริดจ์ นับเป็นเครื่องหมายแห่งการยอมรับความมุ่งมั่นของบริษัทนมยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียในการสร้างความยั่งยืนระดับโลก

Passion for a Sustainable Future

ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ของเทศกาลภาพยนตร์โอดิสซี โดยมีธีมหลักประจำปีคือการเฉลิมฉลอง “ความยั่งยืนระดับโลก” (Global Sustainability) เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ

Yili บูรณาการแนวคิดความยั่งยืนไว้ในวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

Yili เป็นแนวหน้าในการผลักดันแนวคิด “ความเป็นผู้นำสีเขียว” มาตั้งแต่ปี 2550 และต่อมาในปี 2552 ก็ได้รับการยกระดับให้เป็นยุทธศาสตร์ “ห่วงโซ่อุตสาหกรรมสีเขียว” ซึ่งกำหนดว่า Yili ต้องทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ทั้งในการกำหนดมาตรฐาน การสร้างแพลตฟอร์ม และการบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถ

ในปี 2553 Yili เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารของจีนในการริเริ่มประเมินบัญชีคาร์บอนขององค์กร หลังจากใช้ความพยายามมานาน 13 ปี ในที่สุด Yili ก็ประสบความสำเร็จโดยสามารถทำการผลิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และได้สร้างระบบบัญชีข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยนอกเหนือจากการสร้าง “โรงงานคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” แห่งแรกของอุตสาหกรรมอาหารในจีนแล้ว Yili ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ครั้งแรกในจีน ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นม โยเกิร์ต นมผงออร์แกนิก และไอศกรีม นอกจากนั้นยังเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมอาหารของจีนในฐานะบริษัทแรก ๆ ที่ประกาศเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนและความมุ่งมั่นในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายในปี 2593

Yili ยึดมั่นในหลักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการสร้างผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว โดยได้รวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศสุขภาพระดับโลกและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในกระบวนการสร้างคุณค่าทางธุรกิจและคุณค่าทางสังคม

ในปี 2564 Yili ได้นำเสนอ “วิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการสร้างคุณค่า” (New Vision for Value Creation) โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญ ซึ่งรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริโภค พนักงาน และสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ Yili ได้จัดตั้งกลุ่มความร่วมมือคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Alliance) และวางระบบดูแลพนักงานที่ครอบคลุม นอกจากนั้นยังช่วยเหลือเกษตรกรโคนมและผู้เลี้ยงปศุสัตว์หลายล้านคนให้หลุดพ้นจากความยากจน ตลอดจนเปิดตัวโครงการเพื่อสังคมหลายโครงการ เช่น “Yili’s Ark”, “Yili Nutrition 2030” และ “Yili Homeland Initiative” เพื่อตอบแทนสังคมในระยะยาว

นอกจากนี้ Yili ยังได้ผนึกกำลังกับองค์กรชั้นนำของโลกเพื่อร่วมกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดย Yili เป็นองค์กรแห่งแรกของจีนที่ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยธุรกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ (Business and Biodiversity Pledge) ของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Conference of Parties (COP) to the Convention on Biological Diversity) อีกทั้งยังเป็นองค์กรแรกที่ให้สัตยาบันและได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมวาระการพัฒนาน้ำอย่างจริงจังของสหประชาชาติ (UN Water Action Agenda) และเป็นพันธมิตรผู้ผลิตนมเพียงรายเดียวของ COP ที่จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 2

ด้วยความฝันในการ “แบ่งปันสุขภาพที่สมบูรณ์ร่วมกันทั่วโลก” (World Integrally Sharing Health) บริษัทจึงได้ขยายการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในมิติทางสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ข้ามทวีป ยกตัวอย่างเช่น Yili มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาแซลมอนในนิวซีแลนด์ และร่วมมือกับโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังในอินโดนีเซีย รวมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในอินโดนีเซียเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และจัดตั้งทุนการศึกษาในยุโรปเพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาโภชนาการ

ผลงานที่โดดเด่นส่งผลให้ในปีนี้ Yili Group ได้รับการจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ที่ระดับ A โดย MSCI ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาบริษัทนมของจีนที่จดทะเบียนในตลาด A-Share ทั้งนี้ Yili มุ่งมั่นที่จะหลอมรวมขุมพลังทั้งหมดเพื่อสร้างคุณค่าและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในอนาคต ตาม “วิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการสร้างคุณค่า” ของบริษัท