CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

OTHER

ดีป้า จับมือ แอสตร้าเซนเนก้า ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ

ดีป้า จับมือ แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ มุ่งยกระดับระบบสาธารณสุขไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

ดีป้า และ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) เดินหน้าความร่วมมือการส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพมาใช้ยกระดับระบบสาธารณสุขไทย ต่อยอดการนำเทคโนโลยี AI ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้น และขยายผลสู่การตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดอื่น พร้อมเตรียมร่วมมือโรงพยาบาลในเครือข่ายให้บริการประชาชนเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ เล็งขยายโอกาสการให้บริการในพื้นที่ห่างไกลและโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องลดต้นทุนการให้บริการตรวจสุขภาพ ชี้การดำเนินการร่วมกันระหว่าง ดีป้า และ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้โดยแท้จริง (AI for Action)

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และนายโรมัน รามอส ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ‘Accelerate the Development and Delivery of Digital Healthcare in Thailand’ เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพมาใช้ยกระดับระบบสาธารณสุขในประเทศไทย โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

นายประเสริฐ เปิดเผยว่า การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น และการเกิดขึ้นของโรคอุบัติใหม่ล้วนเป็นปัจจัยท้าทายระบบสาธารณสุขไทยในปัจจุบัน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งหลังจากการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ทำให้ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันการมาถึงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยี AI ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบการทำงานเพื่อลดทอนเวลาและขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

กระทรวงดีอี มีความตั้งใจที่จะบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านสุขภาพผ่านการดำเนินงานของ ดีป้า โดยมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพและการดูแลรักษาโรคร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงไปสู่การส่งเสริมกลไกช่วยเหลือดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านดิจิทัลและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ความรู้ ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงการสร้างความตระหนักในวงกว้างเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคด้วยดิจิทัล ซึ่งรัฐบาลตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือในวันนี้ โดยการบูรณาการการทำงานระหว่าง ดีป้า และ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้โดยแท้จริง (AI for Action) อีกทั้งเป็นประโยชน์อย่างมากกับประชาชน เพราะจะช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันและการดูแลสุขภาพได้อย่างทันท่วงทีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง  โดยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ทางกระทรวงดีอีได้มีแผนงานที่จะเตรียมให้บริการประชาชนมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน” รมว.ดีอี กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า เมื่อปี 2564 ดีป้า ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) เป็นครั้งแรกในการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ (Digital Healthcare) โดยมีผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ทั้งการเปิดตัวโครงการนำร่อง ‘ตรวจไว สู้ภัยมะเร็งปอด’ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นในผู้ป่วยกว่า 10,000 ราย รวมถึงการบูรณาการการทำงานกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในการพัฒนา ‘Asthma Excellence’ แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคหืด ซึ่งที่ผ่านมามีบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศกว่า 3,000 รายนำแอปพลิเคชันดังกล่าวมาใช้อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

“สำหรับความร่วมมือ Accelerate the Development and Delivery of Digital Healthcare in Thailand เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพมาใช้ยกระดับระบบสาธารณสุขในประเทศไทยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้น และขยายผลไปสู่การตรวจคัดกรองมะเร็งและวินิจฉัยโรคประเภทอื่น ซึ่งมีเป้าหมายที่จะดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ และขยายโอกาสการให้บริการในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องลดต้นทุนการให้บริการตรวจสุขภาพ” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน นายโรมัน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ดำเนินงานภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะค้นคว้า คิดค้นนวัตกรรมยาและโซลูชันต่าง ๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงการริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่เป็นมากกว่าการรักษา เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้นผ่านการทำงานกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน โดย บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับ ดีป้า ในการผลักดันการใช้เทคโนโลยี AI และนวัตกรรมดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ โดยเชื่อว่าอนาคตที่ยั่งยืนเกิดจากการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

“การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Accelerate the Development and Delivery of Digital Healthcare in Thailand ในครั้งนี้จะเป็นการสานต่อความร่วมมือในโครงการ Don’t Wait. Get Checked. 2.0 ที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยี AI ในเครือข่ายโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดอัตราการเสียชีวิต รวมถึงการขยายขอบเขตการทำงานไปสู่หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยี AI ในผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่น อาทิ มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ ต่อไป” ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) กล่าว