พช.เมืองอ่างทอง เมืองแห่งความสุข

อำเภอเมืองอ่างทองดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลจำปาหล่อ จำนวน 7 รุ่น (เงินอุดหนุน) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Read more