สจล. ชูแนวคิด การสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า FIGHT! ผ่านภาพยนตร์สั้น สร้างแรงบันดาลใจในโครงการ 7 Inspirations

จากงานผลงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ” สู่การผลิตภาพยนตร์สั้นต้นแบบเพื่อสร้างเจตคติที่ดีด้านคนพิการ ผลงานของ อาจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

Read more

สจล. จับมือ เมดิกรีน เสริมทัพบุคลากรด่านหน้า ร่วมมอบผลิตภัณฑ์แอนตาเวียร์ นวัตกรรมสมุนไพรไทยต้านโควิด-19

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ บริษัท เมดิกรีน จำกัด โดย ดร.เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม นายวโรกาส ตาปสนันทน์ และ นายสร้างบุญ แสงมณี กรรมการบริษัทฯ ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอนตาเวีย

Read more