สกสว.เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ ฟันเฟืองเสริมแกร่งหน่วยรับงบประมาณระบบววน.

สกสว.จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ หวังเป็นพื้นที่ของการมีส่วนร่วมเติมเต็มและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนากำลังคน

Read more