4NOLOGUE ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ชูกลยุทธ์ภายใต้วิสัยทัศน์ ART OF ENTERTAINMENT

นายอนุวัติ วิเชียรณรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง 4NOLOGUE บริษัทเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ครบวงจร  กล่าวว่า ธุรกิจอีเวนท์เป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Read more