Amari Watergate Bangkok’s exclusive event, “The Night of Tales and Discovery” takes you on a tour of the iconic property

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ได้จัดงานพิเศษ The Night of Tales and Discovery สำหรับสื่อมวลชนของประเทศไทย โดยมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเว็บไซต์รวมถึง

Read more