AIS ผนึกกำลัง อย. ส่งต่อข้อมูลความรู้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

AIS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ด้วยการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้

Read more