เพิ่มจำนวนทางข้าม

OTHER

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) เดินหน้าตามแผนเพิ่มจำนวนทางข้าม

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า มีผู้เดินเท้าได้รับอุบัติเหตุสูงถึง 2,500 – 2,900 ราย/ปี ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ เฉลี่ย 900 ราย/ปี คิดเป็น 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยในช่วงปี  2556 – 2560 มีคนเดินเท้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

Read More