อุบลราชธานี : พช.สิรินธร เร่งมือดำเนินกิจกรรม “โคก หนอง นา พช.” ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็ว

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวญาดาภา หอมหวล พัฒนาการอำเภอสิรินธร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ

Read more

อุบลราชธานี : พช.เดชอุดม ตรวจติดตามความก้าวหน้า “โคก หนอง นา พช.” ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ

Read more

พช.ลอง จ.แพร่ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

นายจรินทร์  เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง  นางสาวเสาวณีย์  เกียรติศิริถาวร พัฒนาการอำเภอลอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

Read more

จ.อุบลราชธานี เกาะติดพื้นที่ สนับสนุนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” อ.เหล่าเสือโก้ก พร้อมเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อสร้างทางรอดจากภัยโควิด-19 แก่พี่น้องประชาชน

วันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา

Read more