CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

ไต้หวันไทย

OTHER

พินิจกรุงเทพฯ ผ่านมุมมองศิลปินชาวไต้หวัน-ไทยในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566

เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและการออกแบบระหว่างไต้หวันกับไทย กองวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน จึงได้เชิญภัณฑารักษ์

Read More