BDMS PREVENTIVE ป้องกัน เพื่อรู้ทันร่างกาย ตรวจเช็กจังหวะของหัวใจและสัญญาณความเสี่ยงมะเร็ง

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองก่อนเกิดโรค

Read more