BuddyThai

OTHER

TTA ส่งเสริมเยาวชน ฝึกทักษะจัดการอารมณ์ของตนเอง ผ่าน App Buddy Thai

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ได้จัดกิจกรรมออกบูธ โซนลานเรียนรู้ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย

Read More