CampusWithAConscience

OTHER

“Campus With A Conscience” งานสัปดาห์เทศกาลแห่งความยั่งยืน

นวัตกรรม แรงบันดาลใจ การอุทิศตน และความบันเทิง เป็นเพียงปัจจัยบางส่วนเท่านั้นที่ทำให้คนในเมืองร่วมมือร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนความสนใจและการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ประการของสหประชาชาติ

Read More