China Mobile International เริ่มการก่อสร้าง ศูนย์ข้อมูลแห่งเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า Fo Tan ในฮ่องกง

วันนี้ China Mobile International Limited (CMI) ได้ประกาศถึงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า Fo Tan (หรือศูนย์ข้อมูล Fo Tan) ในฮ่องกง ว่าได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ซึ่งกำลังก่อสร้างโดย CMI

Read more