CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

DesignandValueCreationForum

OTHER

“พาณิชย์” ย้ำจุดยืนส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในงาน “Design and Value Creation Forum”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ตอกย้ำจุดยืนภารกิจสำคัญ “ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการสร้างแบรนด์” และ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Read More