Mitsubishi Electric จับมือ DOCOMO ติดตั้ง “Private 5G” ณ โรงงานต้นแบบใน EEC เป็นเคสแรกที่ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายของญี่ปุ่นในต่างประเทศ

Mitsubishi Electric ร่วมกับ NTT DOCOMO, INC. หรือ DOCOMO ผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารในประเทศญี่ปุ่น ตัดสินใจขยาความร่วมมือเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตร e-F@ctory’s Alliance

Read more