CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

EuropAssistance

BUSINESS

ยุโรป แอสซิสแทนซ์ ประกาศเข้าซื้อธุรกิจให้บริการช่วยเหลือของแอกซ่า

ยุโรป แอสซิสแทนซ์ (Europ Assistance) ประกาศเข้าซื้อธุรกิจให้บริการช่วยเหลือ (Assistance Business) ภายใต้กิจการของแอกซ่า พาร์ทเนอร์ส (AXA Partners)1 ในประเทศมาเลเซีย ไทย ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่งนับเป็นเครื่องยืนยันว่า

Read More