GEODIS ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับการรับรอง Investors in People

จากความพยายามของจีโอดีสในประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ที่ผ่านมานี้ ส่งผลให้ จีโอดีสใน 12  ประเทศและเขตแดนได้รับการรับรอง Investors in People (IIP)  ซึ่งการรับรอง IIP ถือเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรให้ความสำคัญกับบุคคลากร

Read more