INFODAS เปิดตัวโซลูชัน COMP-LAND รองรับการเชื่อมต่อข้ามโดเมนในสภาพแวดล้อมรุนแรงด้วยความปลอดภัยขั้นสูง

เพื่อสนับสนุนการควบคุมและบัญชาการร่วม หรือ Joint All Domain Command and Control (JADC2) และเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่การรบที่ขอบยุทธวิธี INFODAS จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในตระกูล COMP-LAND โดยต่อยอดจากกลุ่มโซลูชันข้ามโดเมน SDoT 

Read more