การรู้หนังสือเป็นการให้อิสรภาพกับเด็กๆ สู่อิสรภาพจากความไม่รู้ มูลนิธิเด็กโสสะฯ สนับสนุนให้เด็กทุกคนควรอ่านออกเขียนได้

เมื่อเด็กๆ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงความรู้พื้นฐาน สามารถอ่านออกและเขียนได้ จะช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเสรีและมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น ควรอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามส่งเสริม และตระหนักถึงความจำเป็นให้เด็กได้รู้หนังสือ

Read more