LIFE พระราม 4 – อโศก ชีวิตที่ไม่ต้องเลือก LIFE RAMA 4 – ASOKE CHOOSE EVERYTHING

WORK FROM ANYWHERE จะไม่ใช่เทรนด์อีกต่อไป อ้างอิงข้อมูลจากบริษัท Morgan Stanley ได้ระบุว่าอีก 7 ปีข้างหน้า ครึ่งหนึ่งของแรงงานในสหรัฐฯ จะเป็นฟรีแลนซ์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดคะเนของปีเตอร์ เลเวลส์ (Pieter Levels)

Read more